Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt u als gebruiker in met deze voorwaarden.


Aansprakelijkheid

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn dus niet uitputtend. RadioNetherlands.nl behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.RadioNetherlands.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

RadioNetherlands.nl betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. RadioNetherlands.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

RadioNetherlands.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van RadioNetherlands.nl.

Derde(n)

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst RadioNetherlands.nl u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. RadioNetherlands.nl  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging van daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.